Všeobecné obchodné podmienky 

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.josberry.com je spoločnosť JOS Berry, s.r.o. Krajinská 37 821 06 Bratislava

IČO:35 852 488

DIČ:2021718787

Kontaktné údaje: Telefón:+421 903 461 029 email: info@josberry.com

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Ceny tovaru v e-shope sú uvedené vrátane DPH a všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci zaplatiť. Výsledná cena objednávky sa môže zvýšiť o cenu prepravného a cenu obalov, v ktorých je tovar dodávaný. Cena prípadných poplatkov za dopravu sa určí podľa časti „Dodacie podmienky“ v závislosti od hmotnosti objednávky.

4. Tovar: produkty ponúkané na predaj na stránkach e-shopu.

5. Objednávka: vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom produktov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

6. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa, pričom prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (prevádzkovateľ teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru). Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.). Objednávku si môže registrovaný objednávateľ skontrolovať priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

7. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo prevádzkovateľa. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba), alebo tovar dodá prevádzkovateľ vlastnými prostriedkami,  alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi, alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na objednávateľa, má objednávateľ všetky povinnosti uschovaváteľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti Kupujúceho:

  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za tovar a prípadné prepravné. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru
  • objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou objednávkou po doručení potvrdenia o vybavení objednávky.
  • oboznámiť sa pred vytvorením objednávky s popisom a vlastnosťami tovaru (niektorý tovar môže mať v popise len ilustračný obrázok (Predávajúci o tom v popise informuje), všetkými dostupnými informáciami o tovare ako aj všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami, zverejnenými v e-shope (odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami oboznámil a bezvýhradne s nimi súhlasí).

 

2. Povinnosti Predávajúceho:

– dodať Kupujúcemu tovar v množstve a cene uvedenej v záväznej objednávke

– najneskôr spolu s tovarom zaslať Kupujúcemu faktúru za tovar, dokumenty nevyhnutné na riadne užívanie objednaného tovaru. Faktúra sa Kupujúcemu štandardne doručuje v elektronickej podobe. V prípade záujmu o vyhotovenie papierovej faktúry to Kupujúci uvedie v poznámke k objednávke.

– v prípade nedostupnosti tovaru, zmeny ceny tovaru/objednávky o tom kupujúceho okamžite informovať

– dôsledne dodržiavať všetky povinnosti, ktoré Predávajúcemu vyplývajú z platnej legislatívy