Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme súkromie našich zákazníkov. Vaše osobné údaje si vážime, a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo. Na vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne na zaslanie objednaného tovaru a na komunikáciu so zákazníkom.

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučené o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Vaše osobné údaje sa použijú na:

  • vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b)
  • doručenie tovaru a identifikáciu zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru
  • potvrdenie objednávky, platbu za tovar, dodanie objednaného tovaru
  • evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2002 Z.z. elektronickou poštou na adrese info@josberry.com